fbpx
Vyberte stranu
O nás

Firma P.A.P Service, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 30.11.1998 a bola zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu v Prešove dňa 27.1.1999, vložka č. 11492/P.  

Spoločnosť P.A.P. Service, spol. s r.o. nadväzuje už na 15. ročné skúsenosti v odbore súkromné bezpečnostné služby a poskytuje komplexné služby na úseku ochrany majetku a osôb na celom území SR. 

Naša spoločnosť pôsobí na území šiestich krajov : Bratislavského, Trnavského,  Trenčianského, Žilinského, B. Bystrického, Košického a Prešovského kraja kde  zabezpečuje pre desiatky subjektov komplexné služby v oblasti ochrany (objektov, osôb a majetku). 

Základným firemným krédom je propagovať sa prostredníctvom efektívnej a spoľahlivej fyzickej ochrany, ktorá je realizovaná v súčinnosti s príslušnými zákonmi  a vyhláškami, ako aj s vnútornými smernicami danej firmy. 

Snažíme sa o dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov, ako aj o racionálne využitie a alokáciu ľudských zdrojov spojenú s efektívnym využitím  technických, metodických a zabezpečovacích prostriedkov. 

Spoločnosť P.A.P. Service s.r.o. sa zameriava na vykonávanie týchto hlavných činností: 

  1. Ochrana majetku formou fyzickej ochrany. Ide tu o ochranu budov, strojov a  zariadení, materiálu, dopravných prostriedkov, tovarov a predmetov nachádzajúcich  sa v areáli stráženého objektu.Naša spoločnosť vykonávala a stále vykonáva fyzickú  ochranu pre veľa objednávateľov z oblasti stavebníctva Spoločnosti P.A.P. Service  s.r.o. bola Krajským riaditeľstvom PZ v Prešove dňa 5.1. 1999 udelená licencia na  prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a, bod 1 až 11, zákona č.  379/1997Z.z pod evidenčným číslom PS 000 425. 

Taktiež kladieme veľký dôraz na odbornú pripravenosť našich pracovníkov. Naši  pracovníci sú na vysokej profesionálnej úrovni, sú fyzicky zdatní a občiansky  bezúhonní, veľký dôraz sa kladie na komunikatívnosť a flexibilnosť- čiže na  schopnosť prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám odberateľa služby. 

Výstroj a výzbroj našich pracovníkov tvorí kompletná čierna uniforma so žltým  znakom SBS na ľavej strane, slzotvorný plyn, obušok alebo tonfa, oceľové putá,  baterka a identifikačná karta s fotografiou pracovníka. Podľa potreby má naša firma  vyčlenených pracovníkov so zbrojným preukazom, ktorých alokuje na miesta, kde sa  vyžaduje nosenie strelnej zbrane 

  1. Naša spoločnosť vykonáva aj detektívnu službu, ktorá sa spravidla vykonáva skrytou formou. Ide najmä o hľadanie osoby alebo majetku a zisťovanie informácií  rôzneho druhu. Do tejto služby patrí aj monitorovanie osoby v uzavretom priestore  alebo na uzavretom mieste. Táto služba taktiež umožňuje získavanie údajov  o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby  alebo právnickej osoby, získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky  alebo získavanie informácií o protiprávnom konaní. 
  2. Ochrana majetku formou pripojenia na Pult Centrálnej Ochrany ( PCO ). Náš PCO monitoruje nepretržite zabezpečovacie systémy v objektoch a umožňuje nám  vykonávať efektívne opatrenia pre zamedzenie prípadných škôd na chránenom  majetku. Po aktivácii zabezpečovacieho systému výjazdová skupina v čo najkratšom  možnom čase podľa veľkosti a vzdialenosti objektu vykoná kontrolu narušeného  objektu. 

Technickú podporu tohto projektu pre nás zabezpečuje firma SB systém s.r.o.  V rámci týchto služieb Vám môžeme ponúknuť : 

– monitorovanie vozidiel s určením ich aktuálnej polohy 

– mesačný výpis aktivácie a deaktivácie poplachového systému na hlásenie narušenia – sledovanie stavu vozidiel s následným spracovaním požadovaných údajov – trvalé monitorovanie pohybu osôb a vozidiel v požadovanej lokalite 

  1. Vykonávanie odbornej prípravy prevádzkovateľov a zamestnancov  bezpečnostných služieb. Jedná sa o kurzy odbornej prípravy za účelom získania  preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý je nevyhnutný pre prácu a činnosť v  bezpečnostných službách. Firme P.A.P. Service, s.r.o., bola Prezídiom Policajného  zboru SR, dňa 5.5. 1999 udelená akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy  podľa §3 písm.a, bod 11, zákona č. 379/1997 Z.z.  

1.) Základy o práve v SR, 

2.) Ústava SR a právna úprava ľudských práv a slobôd, 

3.) Právne predpisy v oblasti SBS, 

4.) Základy trestného práva a kriminalistiky, 

5.) Zákon o priestupkoch a správny poplatok, 

6.) Zákony o policajnom zbore, o obecnej polícii, o zriadení železničnej   polície SR a zákon o vojenskej polícii, 

7.) Zásahy proti páchateľom a právne a taktické aspekty pri vykonávaní   zásahov, 

8.) Zdravotnícka príprava, 

9.) Požiarna príprava. 

Lektori na odbornú prípravu sú poprední odborníci pracujúci na najvyšších funkciách  vo svojich odboroch v rámci kraja.

 

ISO Normy, Certifikáty, Licencie

Kontaktujte nás

GDPR