fbpx
Vyberte stranu

Spoločnosť P.A.P. Servis s.r.o. (ako prevádzkovateľ), Budovateľská 63, Prešov 08 001, IČO: 36459089 prehlasuje, že bude Vaše osobné údaje spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej ,,GDPR,, ) s dôrazom na ich bezpečné spracúvanie podľa prijatých organizačných a technických opatrení. Vaše osobné údaje budú spracúvané pre účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.  Príjemcom osobných údajov budú orgány verejnej moci a subjekty ktorým poskytujeme osobné údaje na základe zákona. Nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel je povinné, v opačnom prípade Vám nemôžme poskytnúť naše služby. Vaše osobné údaje budú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 3 rokov od podpísania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Máte právo odvolať svoj súhlas ( Čl. 7  odst.3 GDPR ) –  V prípade že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané a budú zlikvidované.

Vaše práva ( výňatok z GDPR článkov 15 – 22 GDPR ):

  1. 1. právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR) – na základe vašej požiadavky vám vydáme potvrdenie o tom či vaše osobné údaje spracúvame a ak áno v stanovenom rozsahu informácií,
  2. právo na opravu ( Čl.16 GDPR ) – sme povinní opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
  3. právo na vymazanie ( Čl. 17 GDPR ) – musíme vymazať vaše osobné údaje ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v tomto článku GDPR,
  4. právo na obmedzenie spracúvania ( Čl. 18 GDPR ) – musíme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov ak nastane niektorý z prípadov v tomto článku GDPR,
  5. 5. oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania ( Čl. 19 GDPR ) – sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému sme poskytli vaše osobné údaje každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,
  6. právo na prenosnosť údajov – máte právo získať vaše osobné údaje a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,

Vaše práva si môžete uplatňovať písomne na adrese P.A.P. Servis s.r.o. , Budovateľská 63, Prešov 08 001.

  1. právo na sťažnosť – dozornému orgánu ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.